Trans- och tjejjouren i Malmös stadgar. Antagna 2000-08-13, senast reviderade 2023-04-04.


§ 1 Namn
Föreningens namn är Trans- och Tjejjouren i Malmö.

§ 2 Firmateckning 
Föreningens styrelse utser inom sig minst en person samt minst en anställd som har rätt att teckna föreningens firma två i förening

§ 3 Ändamål 
Trans- och Tjejjouren i Malmö ska vara en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld med utgångspunkt i en feministisk och intersektionell grundsyn. Föreningen ska följa demokratiska principer, verka för en icke-hierarkisk struktur och baseras på medlemmarnas samtycke. Trans- och Tjejjouren i Malmös syfte är att stötta och stärka unga personer som identifierar sig som transpersoner, icke-binära, tjejer och/eller kvinnor.

§ 4 Verksamhet
Trans- och Tjejjouren i Malmös verksamhet ska baseras på föreningens stadgar. Verksamheten ska bestå av stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning. Trans- och Tjejjouren i Malmös verksamhet ska syfta till att stötta och stärka unga personer som identifierar sig som transpersoner, icke-binära, tjejer och/eller kvinnor. Verksamhetens finansiella resurser och andra tillgångar är ett medel och inte ett mål för att uppnå föreningens syfte. All vinst eller överskott ska oavkortat återinvesteras i verksamheten.

§ 5 Medlemskap
Trans - och Tjejjouren i Malmö är en separatistisk förening där den som identifierar sig som transperson, ickebinär, tjej och/eller kvinna kan vara medlem från fyllda 18 år till och med året en fyller 35. Som medlem räknas den som fullföljt grundutbildning, betalat medlemsavgift, godkänt policy, värdegrund och stadgar, deltar på stormöten, samt är med i en arbetsgrupp. En anställd räknas som medlem men berörs ej av den övre åldersgränsen om 35 år. Medlem som skadar eller motarbetar föreningen eller dess ändamål kan uteslutas. Uteslutning ska beslutas om på två varandra efterföljande ordinarie stormöten där minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är överens. En anställd räknas som medlem men berörs ej av den övre åldersgränsen.

§ 6 Organisation
Trans- och Tjejjouren i Malmö eftersträvar en platt organisation. Alla icke anställda medlemmar har möjlighet att engagera sig i föreningens styrelse. Trans- och Tjejjouren i Malmös organ är:

Årsmöte
Revisorer
Styrelse 
Valberedning
Stormöte
Arbetsgrupp

§ 7 Årsmöte
Årsmötet är Trans- och Tjejjouren i Malmös högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas i mars varje år. Alla närvarande medlemmar har rösträtt, och årsmötet är beslutande med minst två tredjedels majoritet. Kallelse till årsmöte skall skickas ut skriftligen till alla medlemmar minst fem veckor före årsmötet. Till kallelsen skall bifogas föreningens stadgar. Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner. Motioner och propositioner skall vara Trans- och Tjejjouren i Malmö tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Årsmötets dagordning, föregående års ekonomiska redovisning och verksamhetsberättelse, kommande års budget och verksamhetsplan samt motioner och propositioner ska skickas ut till alla medlemmar senast två veckor före årsmötet. Minst fem medlemmar måste närvara för att årsmötet ska kunna hållas. Om årsmötet inte äger rum på grund av underrepresentation skall ett nytt årsmöte utlysas inom två veckor.

§ 8 Ärenden på årsmötet
1. Mötet öppnas
2. Presentations-/må/ pronomenrunda
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av mötesunderlättare
5. Val av sekreterare
6. Val av justerare
7. Fastställande av röstlängd
8. Godkännande av mötets dagordning
9. Verksamhetsberättelse
10. Ekonomisk redovisning
11. Revisionsberättelse
12. Ansvarsfrihet för föregående år  
13. Verksamhetsplan
14. Budget
15. Styrelsens arvodering
16. Motioner
17. Stadgar
18. Val av styrelse
19. Val av valberedning
20. Val av lekmannarevisorer
21. Övrigt  
22. Avslutningsrunda

§ 9 Extrainsatt årsmöte
Medlem i Trans- och tjejjouren i Malmö kan kalla till ett extrainsatt årsmöte. Vid extrainsatt årsmöte kan det endast beslutas om ärenden som varit angivna i kallelsen till mötet. Vid extrainsatt årsmöte gäller i övrigt samma regler kring kallelse och beslutsrätt som vid årsmöte. På extrainsatt årsmöte behandlas enbart ovanstående punkter 1-8 samt gällande ärenden

§ 10 Räkenskapsår
Räkenskapsåret är kalenderår, 1 januari till 31 december.


§ 11 Lekmannarevisorer
Trans- och Tjejjouren i Malmös två lekmannarevisorer har i uppgift att vara medlemmarnas ombud och väljs på årsmöte med mandatperiod till nästkommande årsmöte med kravet att de inte får vara medlemmar. Lekmannarevisorerna granskar årligen Trans- och Tjejjouren i Malmös förvaltning, räkenskap och styrelsens arbete. Utifrån sin granskning ger de sedan medlemmarna en översikt över hur organisationen har skötts under det gångna året. De föreslår sedan om medlemmarna ska ge styrelsen ansvarsfrihet eller inte men det är medlemmarna som tar beslutet. 

§ 12 Styrelse
Trans- och Tjejjouren i Malmö har en styrelse bestående av minst fyra styrelseledamöter, som väljs på årsmötet med två tredjedelars majoritet och tillsätts för ett år åt gången. Styrelseledamöterna måste vara medlemmar i föreningen för att kunna väljas. Valberedningen har till uppgift att föreslå nya styrelseledamöter, men alla medlemmar har möjlighet att kandidera och nominera andra till styrelsen på årsmötet. Styrelsens arbetsuppgifter innefattar framförallt arbetsgivaransvar, ekonomisk översikt samt kontakt med myndigheter, samt säkerställa god överlämning. Alla styrelseledamöter oavsett ansvarsområde ska ha möjlighet att arvoderas samma summa utifrån jourens rådande budget, årsarvoderingen betalas ut till respektive styrelsemedlem efter nästkommande årsmöte vid beviljad ansvarsfrihet. Summan som arvoderas till styrelsen bestäms av årsmötet och utgör summan som betalas ut innan skatt. Styrelsen är föreningens beslutsfattande organ mellan årsmöten. Alla medlemmar i Trans- och Tjejjouren i Malmö är välkomna att delta på styrelsemöten, men endast styrelsen har rösträtt på dessa. Styrelsen eftersträvar konsensus, men är om detta inte går att uppnå beslutande med två tredjedels majoritet. Om antalet ledamöter understiger fyra anses dessa poster vakanta och kan fyllas vid ett stormöte i väntan på nästa årsmöte. Om styrelsen består av färre än fyra stycken styrelsemedlemmar begränsar Trans- och Tjejjouren i Malmö styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Detta innebär att styrelsen enbart har ett formellt arbetsgivaransvar, vilket innefattar löne- och pensionsutbetalning, terminsvisa medarbetarsamtal med anställda. En anställd kan inte sitta i styrelsen.

§ 13 Valberedning
Trans- och tjejjouren i Malmö ska ha en valberedning som väljs av medlemmarna på årsmötet. Valberedningen ska intervjua och föreslå nya styrelsemedlemmar: bland sittande styrelse, andra medlemmar och vid behov även externt. Förslagen på kandidater till ny styrelse ska vara klara tre veckor innan årsmöte och skickas ut till medlemmar i samband med resterande årsmöteshandlingar. Valberedningen ska inte bereda sina egna medlemmar för styrelseuppdrag. Valberedningen ska bestå av minst två medlemmar i Trans- och tjejjouren i Malmö. Dessa medlemmar kan inte sitta i styrelsen. Om valberedningen understiger två personer anses dessa platser vakanta, och kan fyllas på ett stormöte.

§ 14 Stormöte
Stormötet har beslutsrätt för den löpande verksamheten mellan styrelsemöten, samt i de frågor som styrelsen inte berört. Trans- och Tjejjouren i Malmös stormöten är öppna för alla medlemmar och alla medlemmar har rösträtt. På stormöten lämnas rapporter om verksamheten och styrelsen redogör för sina beslut. Styrelsen kan ta upp
frågor på stormötet som de anser sig behöva medlemmarnas synpunkter på, och varje enskild medlem kan alltid kräva att en fråga tas upp och behandlas på stormöte. Trans- och Tjejjouren i Malmö eftersträvar konsensus, om detta inte går att uppnå är stormötet beslutande med två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar. Stormöten ska hållas minst var sjätte vecka med undantag för semestertid och schemakrockar. Datum för nästföljande möte anges i stormötesprotokollet.

§ 15 Arbetsgrupp
Trans- och Tjejjouren i Malmös arbetsgrupper är föreningens verkställande organ och har viss beslutanderätt inom sina verksamhetsområden. Trans- och Tjejjouren i Malmö har tillfälliga och permanenta arbetsgrupper som inriktar sig på specifika verksamhetsområden. Alla föreningens arbetsgrupper är öppna för samtliga medlemmar.

§16 Uteslutning 
Medlem som skadar eller motarbetar föreningen eller dess ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen kan uteslutas. Uteslutning ska beslutas om på två varandra efterföljande ordinarie stormöte alternativt utav ett styrelsemöte och ett stormöte i följd, där minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är överens. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig gällande grunderna för uteslutning. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.

§ 17 Stadgeändring 
Ändring av Trans - och tjejjouren i Malmös stadgar kan endast ske på årsmötet efter inlämnande av motion och proposition och då bara om minst två tredjedelar av närvarande medlemmar är ense. Ändringar av föreningens stadgar om stadgeändringar (§ 16) och upplösning (§ 17) kräver samma beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett är ordinarie.

§ 18 Upplösning
Trans- och Tjejjouren i Malmö kan upplösas om minst två tredjedelar av närvarande medlemmar beslutar så vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Vid det senare mötet tillsätts en kommission för att genomföra nedläggningen och då beslutas om hur föreningens eventuella tillgångar ska fördelas. Föreningens tillgångar ska tillfalla en eller flera verksamma föreningar med liknande ändamål som denna.

Kontakta oss
0793-482146
info@tjim.se

︎ ︎ ︎
Öppettider i chatten
Tisdagar & Lördagar
19:00-21:00