Värdegrund för Trans- och Tjejjouren i Malmö. Antagen: 2017-09-04 Senast uppdaterad: 2023-04-04.


Trans- och Tjejjouren i Malmö är en organisation som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld med utgångspunkt i en feministisk och intersektionell analys.

På jouren försöker vi motverka olika typer av förtryck utifrån exempelvis funktionsvariation, klass, socioekonomisk status, etnicitet, ålder, sexualitet, könsuttryck, könsidentitet, religion eller annan trosuppfattning. Vi är en antirasistisk organisation som förespråkar ett mångkulturellt samhälle och vi tar avstånd från alla typer av rasistiska åsikter. Vi står för solidaritet med människors olika positioner i samhället, och respekterar varandras olika erfarenheter och bakgrund.

Jouren ska vara en trygg plats där vi respekterar, stöttar och hjälper varandra. Vi dömer inte varandra utan tolkar varandra välvilligt. I samtal och diskussioner lär vi oss av och tillsammans med varandra och de vi bjuder in till jouren. I alla relationer, såväl inom organisationen som i möten med målgrupp och utomstående, försöker vi ta hänsyn till olikheter och olika förutsättningar, tidigare kunskaper och aktuellt mående.

Då jouren eftersträvar att vara en fredad plats från samhällets krav på utseende så kommenterar vi inte varandras eller andras utseende när vi befinner oss i joursammanhang. Vi eftersträvar att vara en platt organisation. För att jobba för ett icke-hierarkiskt klimat på jouren så används vissa mötesmetoder, exempelvis rundor eller bikupor, för att varje medlem ska få möjlighet att göra sin röst hörd. Medlemmar ska, i den mån det går, agera och interagera med varandra på ett likvärdigt sätt oavsett vilken relation den har med en annan medlem utanför jourverksamheten.  

Vi antar inte någons könsidentitet eller pronomen, varken andra medlemmars eller personer vi kommer i kontakt med i joursammanhang. Könsneutrala pronomen såsom hen eller den används för att inte riskera att felköna någon. Jouren står enad i kampen mot ett patriarkalt förtryck. 

Kontakta oss
0793-482146
info@tjim.se

︎ ︎ ︎
Öppettider i chatten
Tisdagar & Lördagar
19:00-21:00